Register- och integritetspolicy

REGISTRY OCH PRIVACY POLICY

Kombinerad register- och integritetspolicy och informationsdokument enligt personuppgiftslagen 10 § och 24 § och GDPR artiklarna 12 och 13, för Lumons kunder, potentiella kunder, webbshopskunder och webbplatsanvändare.

Lumon Oy (nedan kallad "Lumon Oy" eller "LUMON") representerar alla företag i Lumon-koncernen som verkar i Finland (Lumon Oy, Lumon Suomi Oy, Lumon International Oy och Suomen Visor Oy) i detta register och integritetsförklaring.

1. Registrant

Lumon Oy

Adress: Kaitilankatu 11, 45130 Kouvola, Finland

Företags-ID: FI22544498

tel.:+358 (0) 20 7403 200

e-post: info@lumon.com

 

2. Dataskyddsombud

Namn: Kimmo Hilliaho

E-post: privacypolicy@lumon.com

 

3. Registerets namn

Lumon Oy kundregister (och alla andra register med lagligt syfte)

 

4. Syfte med behandlingen av personuppgifter
LUMON använder dina uppgifter för hantering av beställningar, fakturering, inkassering, kundkontakt, transaktioner, kundundersökningar, tjänsteutveckling, hantering av feedback och rapportering, marknadsföring och andra kundrelaterade funktioner.

5. Grupper av registrerade
a) Personen och/eller företaget har/har haft en kundrelation eller annan personlig kontakt med den registeransvarige, t.ex. i form av en begäran om personlig offert, en offert, en kontaktbegäran eller en begäran om ytterligare information om Lumons produkter som rör t.ex. avtal eller erbjudanden.
b) Personen och/eller företaget har/har haft ett åtagande, en förpliktelse eller en rättighet enligt avtal, tjänst eller uppdrag inom ramen för en kundrelation med den registeransvarige.
c) Personer och/eller företag vars uppgifter det är ett rättsligt krav att registrera.

6. Registrets innehåll
Följande registeruppgifter kan behandlas enligt syftet. Grundläggande information:

 • Frivilligt lämnade upplysningar.
 • För- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, arbetsgivare/företag, funktion/titel eller IP-adress.
 • Kundrelationens startdatum.
 • Lumonprodukter du äger eller är intresserad av.
 • Tillstånd för eller förbud mot direktmarknadsföring.

Information om köp och utnyttjande av tjänster:

 • Genomförda köp: plats och datum för köpet, köpta produkter med pris, slutlig köpesumma, betalningssätt eller leveransadress.

7. Vanliga datakällor
Uppgifterna i registret registreras personligen, via telefon, via internet, vid webbplatsbesök, via e-post, som information vid evenemang och vid besök hos Lumon Oy. Även andra tillförlitliga källor och register kan användas, med den registrerades tillstånd.

8. Utlämning och överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Inga personuppgifter överförs utanför EU eller EES, såvida det inte är tekniskt nödvändigt för behandlingen av uppgifterna. Vissa uppgifter kan lämnas till en tredje part som av den registeransvarige har getts i uppgift att genomföra en direktmarknadsföringskampanj. Äganderätten till uppgifterna överförs inte till den tredje parten, och den tredje parten har inte heller rätt att använda uppgifterna för några andra ändamål. Vi har sett till att alla våra tjänsteleverantörer följer integritetslagstiftningen. 

När så är möjligt lagras dina uppgifter i säkra europeiska datacentraler. Vissa av dessa tjänsteleverantörer kan säkerhetskopiera data utanför EU/EES till Förenta staterna. Uppgifterna säkerhetskopieras för att vara skyddade och tillgängliga om huvudservrarna kraschar.

Sköld för skydd av privatlivet
Vi har sett till att våra tjänsteleverantörer deltar i den så kallade skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (https://www.privacyshield.gov/list), vilket garanterar att EU-medborgarnas data behandlas på ett säkert sätt i Förenta staterna.

9. Registerskyddsprinciper
Alla dina personuppgifter skyddas alltid med nödvändiga tekniska och administrativa metoder. LUMON garanterar att de uppgifter som Lumon innehar inte används på fel sätt, raderas utan anledning, förfalskas eller manipuleras, att uppgifterna inte delges utomstående och att uppgifterna inte offentliggörs utan tillstånd. Datasystemet är skyddat och endast åtkomligt för anställda på LUMON med personliga inloggningsuppgifter. 

 • För åtkomst till systemet krävs användarnamn och lösenord. Systemet skyddas också av brandväggar och andra tekniska lösningar
 • Uppgifterna i registret är endast åtkomliga för behöriga och särskilt utvalda anställda
 • Användningen av registret är skyddat genom personliga inloggningsuppgifter och behörighetstilldelning
 • Registret är lagrat på en dator i en datacentral med begränsad tillgänglighet
 • Uppgifterna i registret lagras på ett säkert och skyddat sätt
 • Registret säkerhetskopieras regelbundet

10. Rätt till granskning, korrigering och förbud
Den registrerade har rätt att granska uppgifterna om sig själv i registret, korrigera felaktiga uppgifter, förbjuda användning av personuppgifter vid direktmarknadsföring och i övrigt utnyttja de rättigheter som anges i personuppgiftslagen eller annan personuppgiftslagstiftning. Du kan granska uppgifter om dig i Lumons register genom en skriftlig och undertecknad begäran, som ska skickas till Lumon via e-post (privacypolicy@lumon.com) eller på papper. Vid begäran om granskning krävs id. Om några uppgifter är felaktiga kan du begära att Lumon korrigerar uppgifterna. Webbutikens kunder kan ändra sina egna uppgifter via användargränssnittet. I webbutikens användargränssnitt kan man granska sina personuppgifter och sin köp- och aktivitetshistorik.

Förbud mot direktmarknadsföring
Du kan förbjuda oss att använda dina uppgifter i direktmarknadsföring. Vi varken säljer eller lämnar ut dina personuppgifter till utomstående som kan rikta direktmarknadsföring till dig. Vi använder webbmarknadsföring genom t.ex. Facebook och Google. Dessa företag får dock inte dina personuppgifter i någon form, och denna typ av marknadsföring är inte heller direktmarknadsföring, utan bygger på kakor. Ytterligare upplysningar finns i avsnitt "13. Kakor".

11. Datalagringstid
Dataskyddet är viktigt för Lumon. De kunduppgifter som samlas in behandlas därför strikt enligt finsk lagstiftning. Uppgifterna lagras under det att kundrelationen varar, för det mesta i 3 år. Uppgifterna om dig tas bort från registret när behandlingen av dem inte krävs längre för registrets syften, eller när kundrelationen har upphört. Du kan avregistrera dig från vår e-postmarknadsföring eller direktmarknadsföring via länken för avregistrering. 

12. Andra rättigheter som rör behandling av personuppgifter
Som vår kund har du rätt att förbjuda profilering av dina uppgifter och användning av dem för direktmarknadsföring eller marknadsundersökningar och enkäter. Meddela helt enkelt Lumon detta.

Om du har frågor eller synpunkter om Lumons dataskydd och datasäkerhet kan du kontakta vårt dataskyddsombud på privacypolicy@lumon.com. Ange följande i meddelandets ämnesrad: ”Dataskyddsombud – Lumon Oy”. 

13. Kakor
Denna webbplats använder kakor. Webbplatsen skickar en kaka till webbläsaren – en liten textfil som lagras på datorns hårddisk. Det finns tillfälliga sessionskakor som raderas när du stänger webbläsaren, och beständiga kakor, som sparas på datorns hårddisk. Genom kakorna kan vi identifiera din webbläsare och använda denna information för analysändamål, t.ex. för att räkna besökarna på webbplatsen. Denna information gör det möjligt för oss att iaktta och följa kundernas intressen och därigenom förbättra webbplatsen. All insamlad information är anonym, och ingen webbaktivitet kan knytas till en enskild person.

De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt, men du kan även ändra webbläsarens inställningar och ta bort eller blockera kakor. Reklamkakor hjälper oss att välja ut den bästa och intressantaste reklamen för dig. De varierar också reklamen. Vissa  tredjepartsleverantörer kan också använda kakor eller andra spårprogram (1-pixelbildfiler), så att fler intressanta annonser visas när du besöker olika webbplatser. De uppgifter som samlas in via kakor och liknande är anonyma, så varken vi eller någon tredje part kan känna igen dig.

Tredjepartsannonsörer kan också analysera och mäta reklamens effekt. I detta syfte kan de använda ett spårprogram (1-pixels GIF-fil), som är placerat på vår webbplats för att samla in anonym information. På grundval av anonym information om besöken på våra och andra webbplatser kan annonsörerna skräddarsy sina annonser om produkter och tjänster enligt användarens intressen.

Denna webbplats använder Google Adwords-kakor för marknadsföring med användarlista i Googles reklamnätverk. Användaren kan inte identifieras med ledning av informationen i kakorna. Användaren kan blockera Google Adwords-reklam enligt användarlista på www.google.com/settings/ads 

Ytterligare upplysningar om intressebaserad annonsering finns på webbplatsen Your Online Choices.